Бонус оноотой

Осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж

Анхны тусламжийн ажлын байрны болон цахим хосолсон сургалтын хөтөлбөр нь Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын сайдын 2019 оны А/370 тоот тушаалын ХАБЭХ-н сургалтын хөтөлбөрийн модулийг багтаан ХНХЯ-аар батлуулсан бөгөөд  осол, эрсдлийн үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаархи мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмшүүлж, сургалтын төгсгөлд гэрчилгээ олгон сургалтын тайланг ХНХЯ-нд илгээдэг. Сургалтын давуу тал

Scroll to Top