БАНКНЫ ДАНС – Хүлээн авагчийн нэр: Н.Баялагмаа

ДАНС: 5031 4138 80

Qpay төлөлт

Гүйлгээний утга хэсэгт: Бүртгүүлсэн и-мэйл, сургалтын нэрийн хамт бичиж явуулна уу.

Данс руу гүйлгээ хийсний дараа таны нэр, и-мэйл, аль сургалт руу бүртгүүлсэн зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн таны сонгосон сургалтын нэвтрэх эрхийг 20-25 минутын дараа олгох болно. 

Scroll to Top